Vážení klienti společnosti PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o.,

vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Správcem osobních údajů je PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o., se sídlem Kosmonautů 2302, 440 01 Louny, IČO 25479857, registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C 20083.

Osobní údaje

PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o., shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

Účel využití osobních údajů ke zpracování

PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o., zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě, plnění smlouvy, objednávky a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Doba zpracování osobních údajů

PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o., zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy či objednávky s PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o., dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout. Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, IČO a DIČ, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Zdroj získávání osobních údajů

Zpracováváme jen údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření objednávky a smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Zajištění ochrany osobních údajů

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou kontrolou a PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Poskytování osobních údajů

PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o..

PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o., může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o.. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o., služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

Práva subjektů ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby a informace. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@ps-svetelnezdroje.cz

Možnost omezení zpracování a předávání osobních údajů

V případě, kdy PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o., zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@ps-svetelnezdroje.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Na další úspěšnou spolupráci se těší